Shuichiro Shigeno

Rider: Shuichiro Shigeno
Credit: Gustav Ohlsson